Naše služby

Ponúkame geodetické práce najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a v blízkom okolí. Cena geodetických prác je závislá od rozsahu a náročnosti prác, termínu dodania a aj kvality katastrálneho operátu.

Geometrické plány

Vyhotovujeme všetky druhy geometrických plánov. Geometrické plány sa vyhotovujú za účelom zmeny druhu pozemku, rozdelenie pozemku, zameranie rozostavanej stavby, zameranie novostavby ku kolaudácii, vymedzenie rozsahu vecného bremena alebo majtekoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
Kontrolné meranie hraníc pozemkov

Poskytneme Vám kontrolné zameranie lomových bodov hranice Vášho pozemku ak sa chcete ubezpečiť, či sú ploty postavené na hranici pozemku. Presnosť určenia lomových bodov súvisí od mapového podkladu resp. kvality katastrálneho operátu.
Polohopisné a výškopisné merania

Na základe nameraných údajov získate informácie, ktoré sú ďalej potrebné pre projekčnú činnosť na vašom pozemku. Polohopisným a výškopisným zameraním sa dá zamedziť nevhodnému umiestneniu stavby na pozemku.
Vytýčenie stavieb alebo hraníc pozemkov

Vytýčenie stavby sa spracuje podľa projektu. Po vytýčení stavby v teréne sa vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý je potrebný predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii. Kompletný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje vytyčovací protokol podpísaný vlastníkmi susedných pozemkov a operát z vytýčenia sa zaeviduje aj do katastra nehnuteľností.

Adresné body a geografické osi ulíc

Zameranie adresného bodu tvorí súčasť získania kolaudačného rozhodnutia. Adresný bod označuje polohu vstupu do budovy. Elaborát geografickej osi ulice sa vyhotovuje pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries a tvorí podklad k určeniu názvu ulice.Inžiniering

Potrebujete pomôcť s vypisovaním žiadostí na úradoch alebo na to nemáte čas? Vybavíme Vám stavebné povolenie, odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zápis geometrického plánu, zápis stavby do katastra nehnuteľností a iné.

Kontaktujte nás

Polygon GEO, s.r.o.
Ivachnová 182
034 83, Liptovská Teplá
IČO:47099909
DIČ:2023744360

Jaroslav Vlček
+421905208967
vlcek.polygon@gmail.com